Personuppgiftspolicy (GDPR)

– PS Occasion

Våra webbplatsbesökares och kontakters integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, överför, använder och lagrar personuppgifter. All hantering av personuppgifter görs i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter finner du längst ner i denna policy.

 

Integritetslagstiftning

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ. Exempelvis räknas ditt namn, e-postadress, telefonnummer fysisk adress samt eventuell bild som personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan lagligt stöd. Alla dina personuppgifter som PS Occasion behandlar hanteras enligt bestämmelserna i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Personuppgifter i PS Occasions CRM

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna erbjuda PS Occasion tjänster utgör en viktig del av vår verksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiella samarbeten gällande våra tjänster samt marknadsaktiviteter samlar PS Occasion in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via registrering på vår hemsida https://psoccasion.se/, interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i PS Ocassion system med målet att vi ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och även ha möjlighet att informera om vårt erbjudande samt bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på PS Occasions berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster.

Dina personuppgifter sparas på PS Occasion plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. PS Occasion kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje marknadsutskick ges du självklart möjlighet till avregistrering.

 

Säkerhet

PS Occasion har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

PS Occasion samtliga systemleverantörer ligger inom EES-området vilket innebär att personuppgifterna lagras på GDPR-säkrade servrar.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas och/eller anonymiseras 365 dagar efter senaste registrering av personuppgiftslämnaren om inget annat skäl finns eller har angivits.

 

Dina rättigheter

Rätt till registreringsutdrag

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi gör det, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag. Registerutdraget skickas till din företagsadress eller folkbokföringsadress. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan vid begäran om registerutdrag.

Rätt till återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan vid begäran om du vill återkalla samtycket för behandling av dina hälsouppgifter.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar dina uppgifter, till exempel om du anser att vi inte längre behöver dina uppgifter för vårt ändamål eller om laglig grund saknas. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.  Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan vid begäran om radering.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas om uppgifterna inte är korrekta eller inte behövs för att uppfylla ändamålet. Om du begär att vi begränsar behandlingen kan det i vissa fall medföra att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.  Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan vid begäran om begränsning av behandling.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla uppgifterna om vi har tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill göra en invändning.

Rätt till dataportabilitet (flytt av personuppgifter)

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få personuppgifter du tillhandahållit oss, och som vi behandlar elektroniskt, överförda till annan organisation när detta är tekniskt möjligt. Överföringen gör vi på ett säkert sätt och i ett allmänt använt maskinläsbart format. Rätten till dataportabiliteten gäller för behandling som sker med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill göra en dataportabilitet. 

 

Klagomål till tillsynsmyndigheter

I varje land inom EU ska en tillsynsmyndighet övervaka behandlingen av personuppgifter för att se till att organisationer och personer följer de regler som finns. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet. Mer information om personuppgiftsbehandling och Datainspektionen finns på deras hemsida: www.datainspektionen.se

 

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta PS Occasion via telefon +46 8 636 28 50 eller e-post info@psoccasion.se